Åpenhetsloven – Redegjørelse aktsomhetsvurderinger

Formål

Åpenhetsloven skal fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i forbindelse med produksjon av varer og levering av tjenester, og sikre allmennheten tilgang til informasjon om hvordan virksomheter håndterer negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. (LOV-2021-06-18-99)

Virksomheter som omfattes av loven har plikt til å utføre og redegjøre for aktsomhetsvurderinger.

Organisering, driftsområde, retningslinjer og rutiner

IGANG Totalentreprenør AS er organisert som et aksjeselskap med forretningsadresse på Orstad I Klepp kommune. Vårt driftsområde er som totalentreprenør innen byggebransjen. Vi utvikler og leverer alle typer bygg som næringsbygg (industri, kontor), leilighetsbygg og offentlige bygg. Vi har igjen egenimport av produkter.

Overordnet ansvar for gjennomføring av aktsomhetsvurderinger er plassert hos daglig leder og beskrevet i retningslinjene. Det vises til prosedyre 16.0.8 Åpenhetsloven – aktsomhetsvurderinger. Vi har valgt å ta utgangspunkt i BNLs malverk for vårt arbeid.

Rutinen omfatter fordeling av ansvar og arbeidsoppgaver i vår virksomhet, kartlegging og vurdering av negativ påvirkning/skade ut fra egen virksomhet, leverandørkjeder og forretningsforbindelser, samarbeid om gjenoppretting og erstatning der det er påkrevd, stansing/forebygging av negativ påvirkning/skade, overvåkning av gjennomføring og resultater, samt kommunisering av hvordan påvirkningen er håndtert og behandling av informasjonskrav.

I alle våre kontrakter stiller vi krav knyttet til åpenhetsloven. Våre kontraktsbestemmelser inkluderer også krav til lønns- og arbeidsvilkår og internkontroll, Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA).

Faktiske negative konsekvenser og vesentlig risiko for negative konsekvenser

IGANG Totalentreprenør hadde i 2023 transaksjoner med over 300 aktører i prosjektene, hvorav 1 aktør ikke var lokalisert i Norge (holdt til i Sverige). 20 av aktørene står for over 80 % av transaksjonene i sum.

Gjennom bedriftens aktsomhetsvurderinger (16.0.6 Aktsomhetsvurderinger) er det per juni 2024 ikke avdekket faktiske avvik i tilknytning til Åpenhetsloven. Kartleggingen angir imidlertid at det er risiko for negative konsekvenser innen produktrisiko, geografisk risiko og bransjerisiko. Risiko på virksomhetsnivå vurderes som lav.

Planlagte og iverksatte tiltak

Det er etablert prosedyre for håndtering av Åpenhetsloven (16.0.8 Åpenhetsloven – aktsomhetsvurderinger), gjennomført aktsomhetsvurderinger (16.0.6 Aktsomhetsvurderinger) og tilhørende tiltak for å begrense risiko for negative konsekvenser. Tiltakene innebærer blant annet rutiner for kvalitetssikring av underentreprenører, kontraktsbetingelser med hensyn til ivaretakelse av menneskerettigheter, lovpålagte arbeidstakerrettigheter og påseplikt (03.0.3 Avklaringsmøte underentreprenører), samt egen prosedyre for etisk handel (16.0.7 Etisk handel og oppfølging av leverandørkjeden). Det gjennomføres også utvidet kontroll av dokumentasjon hos utvalgte aktører. Det forventes at bruk av malverk ved evaluering og tildeling av kontrakter reduserer risiko betydelig.

Vurderingene gjennomføres regelmessig, ihht HMSK-årshjul.

Informasjon

Åpenhetsloven gir enhver rett til å be virksomheter om informasjon om hvordan de håndterer negative konsekvenser på grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Ved ønske om slik informasjon fra oss kan følgende e-post benyttes: post@igang.no

IGANG Totalentreprenør