Åpenhetsloven – Redegjørelse aktsomhetsvurderinger

Formål

Åpenhetsloven skal fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i forbindelse med produksjon av varer og levering av tjenester, og sikre allmennheten tilgang til informasjon om hvordan virksomheter håndterer negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. (LOV-2021-06-18-99)

Virksomheter som omfattes av loven har plikt til å utføre og redegjøre for aktsomhetsvurderinger.

Organisering, driftsområde, retningslinjer og rutiner

Overordnet ansvar for gjennomføring av aktsomhetsvurderinger er plassert hos daglig leder og beskrevet i retningslinjene. Det vises til prosedyre 16.0.8 Åpenhetsloven – aktsomhetsvurderinger.

Faktiske negative konsekvenser og vesentlig risiko for negative konsekvenser

Gjennom bedriftens aktsomhetsvurderinger (16.0.6 Aktsomhetsvurderinger) er det per juni 2023 ikke avdekket faktiske avvik i tilknytning til Åpenhetsloven. Kartleggingen angir imidlertid at det er risiko for negative konsekvenser innen produktrisiko og bransjerisiko. Geografisk risiko og risiko på virksomhetsnivå vurderes som lav.

Planlagte og iverksatte tiltak

Det er etablert prosedyre for håndtering av Åpenhetsloven (16.0.8 Åpenhetsloven – aktsomhetsvurderinger), gjennomført aktsomhetsvurderinger (16.0.6 Aktsomhetsvurderinger) og tilhørende tiltak for å begrense risiko for negative konsekvenser. Tiltakene innebærer blant annet oppdaterte rutiner for kvalitetssikring av underentreprenører, oppdaterte kontraktsbetingelser med hensyn til ivaretakelse av menneskerettigheter og lovpålagte arbeidstakerrettigheter (03.0.3 Avklaringsmøte underentreprenører), samt egen prosedyre for etisk handel (16.0.7 Etisk handel og oppfølging av leverandørkjeden). Det forventes at bruk av malverk ved evaluering og tildeling av kontrakter reduserer risiko betydelig.

Vurderingene gjennomføres regelmessig, ihht HMSK-årshjul.

Informasjon

Åpenhetsloven gir enhver rett til å be virksomheter om informasjon om hvordan de håndterer negative konsekvenser på grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Ved ønske om slik informasjon fra oss kan følgende e-post benyttes: post@igang.no

IGANG Totalentreprenør